Driving Range

 
 
 

Provozní řád areálu driving range Císařská louka

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Návštěvník povinen seznámit se s provozním řádem areálu Cinda – Driving range (dále jen CDR) a ten během svojí návštěvy dodržovat.
 2. Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, cvičné greeny i bunkery, dětská golfová dráha) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
 3. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny trenéra ve službě a dalšího personálu areálu.
 4. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům, po zakoupení tréninkových míčů.
 5. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu, automobilu, skříňky, apod.)
 6. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 7. Vstup na všechna sportoviště s kočárkem a s dětmi do 4 let je pouze na vlastní nebezpečí.
 8. Děti mladší 12-ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a také za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.
 9. Do areálu CDR je zákaz vstupu psů.
 10. Návštěvníkům golfového areálu není povolen vstup na sportoviště v nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla, v trenýrkách nebo plavkách) a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).
 11. Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku v areálu nebo jeho okolí.
 12. Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu CDR pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.
 13. Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu CDR, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.
 14. Vulgární chování vůči zaměstnancům CDR (např. trenér ve službě, recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu.
 15. Trenér ve službě či jiný oprávněný personál CDR má právo okamžitě vykázat z areálu návštěvníka, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:
  • hráč nemá zaplacené tréninkové míče,
  • hráč odcizil tréninkové míče,
  • hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob,
  • hráč poškozuje areál či jeho zařízení.
 16. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád areálu, může být zamezen budoucí přístup do areálu Cinda – Driving range.
 17. V areálu CDR  jsou instalovány bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000Sb.
 18. V areálu Cinda- Driving range je umožněno bezplatné parkování s dopravními prostředky na nehlídaném parkovišti, avšak za event. škody vzniklé na vozidlech či věcech v nich umístěných v souladu s právním výkladem § 435 a násl. obč. Cinda- Driving range neodpovídá. Proto návštěvníky žádáme, aby si v rámci prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák. svá vozidla vždy řádně uzamkli a nenechávali žádné věci, resp. cennosti, na viditelných místech ve vozidle.
 19. V prostorách kavárny CDR je zakázáno vnášet a konzumovat vlastní jídlo a nápoje. 

II. DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

 1. Je zakázáno odpalovat úmyslně míče směrem na levý val a pravou síť, používat dřeva na horním odpališti.
 2. Odpaliště vyhrazená pro trenéry Mrůzek Golf University je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu trenéra je hráč uvolní).
 3. Odpalování z travnatých odpališť driving range je umožněno pouze hráčům s hendikepem 36 a nižším, a to pouze z vymezeného prostoru.
 4. Prodej posledních poukazů na míčky končí 20 min. před koncem provozní doby.
 5. Tréninkové míče použité na driving range není možné zpětně sbírat a používat pro další hru. Porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení provozního řádu a je důvodem pro vykázání z areálu.
 6. Při cvičné hře na chipping greenu jsou hráči povinni vždy používat zakoupené tréninkové míče.
 7. Hráči jsou vždy povinni po sobě uhrabat cvičný bunker.
 8. Na putting greenu je přísný zákaz chippování.

 

Děkujeme, že respektujete tato pravidla.

Provozovatel areálu Cinda – Driving range.

OTEVÍRACÍ DOBA: Restaurace Cinda 11:00 – 20:00 | Driving range 8:00 – 20:00 | Kavárna 8:00 – 20:00 (So+Ne 9:00 - 20:00) | Golf: 731 125 120 www.cgk.cz